Benoeming van de nieuwe voorzitter van de Psychologencommissie, heer Joris Lagrou

Begin mei beëindigde mevrouw Catherine Henry, voorzitster van de Psychologencommissie, haar tweede mandaat van vier jaar aan het hoofd van de Psychologencommissie. Zij zal worden vervangen door de heer Joris Lagrou, advocaat en bemiddelaar, die is benoemd door de heer David Clarinval, minister voor de middenstand.

Het beroep van psycholoog heeft de laatste jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt en nu de huidige crisis ons allen treft, staat geestelijke gezondheid op de agenda van alle beleidsmakers en is het onvermijdelijk geworden. Deze bewustwording is een onweerlegbaar bewijs van het belang van de rol van psychologen in onze samenleving ten opzichte van cliënten en patiënten.

Tijdens haar twee opeenvolgende mandaten heeft Catherine Henry deze evolutie kunnen meemaken, maar ook kunnen aanzetten tot deze verandering. Het aantal bij de Commissie ingeschreven psychologen is bijna verdubbeld: van 7 712 in juni 2013 tot 15 137 nu. Wat de interne werking van de Commissie betreft, heeft de voorzitter het Bureau opgericht, een informeel orgaan dat als tussenschakel fungeert tussen de Plenaire Zitting en het personeel, om het dagelijks beheer en de uitvoering van de door de Commissie genomen strategische besluiten te verbeteren. Ook het aantal personeelsleden is gestegen van 2 tot 11. Bovendien heeft het beroep zich tijdens haar mandaten sterk kunnen ontwikkelen met de goedkeuring van de deontologische code voor psychologen en de oprichting van tuchtorganen. Parallel met deze tuchtprocedure achtte de voorzitter, zelf bemiddelaar, het van belang om bemiddeling te ondersteunen om conflicten tussen een cliënt en zijn of haar psycholoog op te lossen.

8 jaar van mandaten, samengevat in een paar cijfers, maakt :

 • 1 deontologische code
 • 2 verkiezingsprocedures voor leden van tuchtorganen
 • 2 onderzoeksprojecten waarvan de resultaten werden gedeeld op 23 april 2020
 • 3 verschillende Plenaire Zittingen onder haar leiding
 • Minimaal 4 plenaire vergaderingen per jaar
 • Gemiddeld meer dan 10 bureauvergaderingen per jaar
 • Tientallen deontologische dossiers voor psychologen
 • Stijging van het aantal ingeschreven psychologen van 7700 in 2013 tot 15 200 vandaag
 • Honderden vergaderingen
 • Duizenden woorden op onze website
 • 2.643 mensen liken de Facebook-pagina van de Commissie
 • ...

De Voorzitster wenst voor de laatste maal te bedanken:

 • Alle psychologen voor hun inzet voor hun cliënten en patiënten, hun investering en vertrouwen in de Commissie ;
 • Alle leden van de Plenaire Zittingen en de Bureaus voor hun vrijwillige bijdrage aan de goede werking van de Commissie;
 • Alle leden van de tuchtorganen die, door hun beslissingen, de psychologie vooruithelpen;
 • De twee opeenvolgende directeurs van de Commissie, Edward Van Rossen en Julie Laloo, voor hun steun en toewijding;
 • Alle medewerkers van de Commissie voor hun werk bij het beschermen van de titel, het verstrekken van informatie aan psychologen en het uitvoeren van de besluiten van de Commissie;
 • Tenslotte, alle institutionele en politieke partners voor het blijven helpen groeien van de psychologie en het beroep van psycholoog.
 • Vanaf mei 2021 zal Joris Lagrou, benoemd door de minister van Middenstand, David Clarinval, de functie van voorzitter van de Psychologencommissie overnemen.

De heer Lagrou is al meer dan 30 jaar advocaat en beschikt dus over een grote deskundigheid en een grondige kennis op het gebied van privaat- en bestuursrecht.

Hij is ook gecertificeerd bemiddelaar in familie-, burgerlijke en handelszaken. Hij was ook stafhouder van de balie van Veurne (nu de balie van West-Vlaanderen), waar hij een uitgebreide expertise verwierf op het gebied van de deontologie.

Bovendien was hij voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC), een instelling die belast is met de erkenning van bemiddelaars overeenkomstig art. 1727 van het Gerechtelijk Wetboek. Ten slotte was hij lid van de benoemings- en aanwijzingscommissie en van de eenheid Deontologie van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) (2012-2016), vervolgens lid van de raad van bestuur en voorzitter van deze federale constitutionele instelling (voltijds mandaat van 2016 tot 2020).

Tenslotte heeft Joris Lagrou zich vertrouwd gemaakt met de reglementen van de Psychologencommissie en een actuele kennis verworven van de beroepsactiviteiten van psychologen, de rechten van patiënten en de wetgeving betreffende de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg.

Dankzij al zijn kwaliteiten, ervaring en inzet zal de heer Lagrou de Psychologencommissie naar nieuwe hervormingen kunnen leiden en de ontwikkeling en bescherming van het beroep van psycholoog kunnen verbeteren. Daartoe wil hij alle organen van de Psychologencommissie, maar ook de beroepsverenigingen, actief bij zijn werkzaamheden betrekken.

Mevrouw Henry en het personeel van Compsy heten de nieuwe voorzitter, de heer Joris Lagrou, welkom.


 
Share this page