Informatie in het licht van de hernieuwingen voor 2019

Ik wil hernieuwen

Ik wil mijn paswoord opnieuw instellen

Hieronder vindt u en antwoord op de vragen van de volgende thema's:

Hernieuwing

Waarom uw hernieuwing snel in orde brengen?

De hernieuwingsperiode voor de inschrijvingen van 2019 loopt van 17 december tot en met 31 januari 2019. Vanaf 1 februari kunt u zich nog inschrijven, maar neemt de bijdrage toe met 15 euro. Dit werd zo vastgelegd bij ministerieel besluit.

LET OP! Dit jaar wijzigt de procedure voor psychologen die buiten de hernieuwingsperiode hun inschrijving in orde brengen. Wanneer u in het verleden uw inschrijving later op het jaar in orde bracht (buiten de hernieuwingsperiode), werd u toch ‘retroactief’ ingeschreven vanaf 1 januari van dat jaar. Deze manier van werken veroorzaakte juridische problemen en zorgde voor onzekerheid bij zowel psychologen als mutualiteiten, cliënten en de disciplinaire instanties. Omwille van deze redenen hebben we de beslissing genomen om deze ‘retroactiviteit’ vanaf 2019 niet langer te voorzien.

Wat betekent dit?  Elke inschrijving tijdens de hernieuwingsperiode geldt voor het volledige kalenderjaar 2019, namelijk van 1 januari tot en met 31 december 2019. Bij een hernieuwing vanaf 1 februari 2019 geldt de inschrijving vanaf de datum van betaling tot en met het einde van het jaar. Indien u uw betaling op 18 mei 2019 in orde brengt, betekent dit dat u bent ingeschreven van 18 mei 2019 tot en met 31 december 2019. Om voor het volledige jaar 2019 ingeschreven te zijn op de lijst, is het dus noodzakelijk dat wij uw betaling ten laatste op 31 januari ontvangen.

Waarom zijn de hernieuwingen niet gestart op 1 november?

We hadden inderdaad aangekondigd dat de hernieuwingsperiode voor het kalenderjaar 2019 zou starten op 1 november 2018. We hebben deze start moeten uitstellen omdat het ministerieel besluit dat de hernieuwingsbijdrage vastlegt op dat moment nog niet was gepubliceerd. We hingen hiervoor af van de beslissing onze voogdijminister. Deze bepaalt jaarlijks het bedrag via ministerieel besluit, na overleg tussen het kabinet van de minister en de Psychologencommissie.

De verlating van de hernieuwingsperiode heeft echter geen invloed op de kwaliteit van onze dienstverlening aan psychologen en cliënten. Zo heeft u onder meer kunnen vaststellen dat de zoekfunctie op onze website sterk is uitgebreid. Dit bevordert uw zichtbaarheid en de toegang van cliënten tot uw dienstverlening. Voortaan kan iedereen u terugvinden via verschillende parameters: locatie (reeds beschikbaar), taal, doelgroep en specialisatie (zeer binnenkort beschikbaar). Het is daarom uiterst belangrijk dat u uw profiel verder aanvult via uw persoonlijke profiel op onze website.

We excuseren ons voor elk eventueel ongemak dat deze vertraging met heeft zich meegebracht.

U wenst uw certificaat en kaart via de post te ontvangen. Hoe kunt u dit bekomen?

Gezien de ecologische en economische impact van het systematisch versturen van de kaarten en certificaten, heeft de Psychologencommissie beslist om deze niet meer automatisch naar iedereen te versturen via de post.

U kunt uw certificaat wel gewoon downloaden vanaf uw persoonlijk profiel op onze website. Indien u toch nog een fysieke versie van certificaat en kaart wenst te ontvangen, dan moet u dit voortaan expliciet vragen. Hoe u dit moet doen, hangt ervan af of u uw hernieuwing online in orde brengt (via de module op onze website) of rechtstreeks via een overschrijving.

U brengt uw hernieuwing in orde via het onlineproces

Op het moment dat u het hernieuwingsproces online doorloopt, hebt u de mogelijkheid om aan te geven of u uw certificaat en kaart voor 2019 via de post wenst te ontvangen. Hiervoor wordt een administratieve kost van 10 euro aangerekend. Via mail ontvangt u alle informatie om deze betaling via overschrijving in orde te brengen.

Bent u vergeten tijdens het onlinehernieuwingsproces aan te duiden dat u deze documenten via de post wil ontvangen of bent u van mening veranderd? Neem dan contact op met het secretariaat via info@compsy.be.

U brengt uw hernieuwing niet in orde via het onlineproces

Brengt u uw inschrijving niet in orde via het onlinehernieuwingsproces maar rechtstreeks via overschrijving? Dan gaan we er standaard vanuit dat u uw certificaat en kaart niet via de post wenst te ontvangen. Indien u dit toch wenst, neem dan contact op met het secretariaat via info@compsy.be.

Hoe krijgt u online toegang tot uw certificaat en uw betaalbewijs?

U dient gewoon in te loggen op onze website om hier toegang tot te krijgen. Sinds afgelopen jaar zijn uw certificaat en uw betaalbewijs immers toegankelijk via uw persoonlijk profiel.  

Voor het kalenderjaar 2019 vindt u uw documenten terug in uw persoonlijk profiel van zodra uw hernieuwing succesvol is afgerond. U vindt daar ook uw documenten terug van de voorgaande jaren.

U hebt gevraagd om uw certificaat en kaart via de post te ontvangen? Wanneer kunt u deze verwachten?

Van zodra u de administratieve kost van 10 euro in orde hebt gebracht, bezorgen we uw gegevens aan de drukker die uw certificaat en kaart vervolgens laat opsturen via de post.

Let wel, gegevens worden gegroepeerd voor verschillende psychologen samen aan de drukker doorgeven. Het is dus zeker mogelijk dat het enkele weken duurt vooraleer u uw documenten in uw brievenbus krijgt.

U wil uw inschrijving niet hernieuwen. Hoe brengt u dit in orde en welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

U kunt op elk moment beslissen om u te laten schrappen van de Belgische officiële lijst van psychologen. Dit is zo bij wet vastgelegd[1].

Om uw schrapping aan te vragen, moet u het volgende document volledig invullen en opsturen naar het volgende adres. 

Psychologencommissie 
Kunstlaan 3
1210 Brussel

Indien u uw inschrijving niet hernieuwt, betekent dit dat:

  • u de titel van psycholoog niet langer mag dragen. Indien u dit toch doet, kunt u vervolgd worden voor titelmisbruik;
  • u niet meer verschijnt in de zoekfunctie op onze website. Deze zoekfunctie geeft de officiële lijst van psychologen van de Psychologencommissie weer;
  • u niet langer aanspraak kunt maken op een btw-vrijstelling indien u uw activiteiten uitoefent als zelfstandige;
  • uw cliënten mogelijks geen recht meer hebben op terugbetaling van hun sessies via de aanvullende ziekteverzekering van bepaalde mutualiteiten;
  • u niet langer bijdraagt aan de verdere professionalisering van het beroep.


Terug


De inschrijvingsbijdrage

Waarom hebben we uw inschrijvingsbijdrage nodig?

De inschrijvingsbijdragen zijn de enige vorm van inkomsten voor de Psychologencommissie en dus noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan onze opdrachten. Ze worden gebruikt om onze werkinstrumenten en diensten verder te ontwikkelen zodat we blijven kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de maatschappij, van de psychologen en van hun cliënten.

De bijdragen worden in dit kader aangewend om het hoofd bieden aan de verschillende uitdagingen die op ons afkomen. We werken onder meer aan de conformering van onze informaticasystemen aan de geldende wettelijke normen. Dit omvat de ontwikkeling van een nieuwe database en de implementatie van de General Data Protection Regulation (GDPR). Daarnaast hebben we dit jaar ook een aantal verplichtingen bijgekregen in het kader van de gewijzigde insolventiewetgeving.

Tot slot is het belangrijk dat we verder blijven investeren in de ondersteuning van psychologen en ontwikkeling van bijkomende diensten. Zo leggen we momenteel de laatste hand aan een uitbreiding van onze zoekfunctie zodat cliënten u nog makkelijker kunnen terugvinden. 

Wenst u meer informatie over de verwezenlijkingen van de Psychologencommissie? Consulteer ons jaarverslag van 2017!

Hoe wordt de inschrijvingsbijdrage vastgelegd?

Onder de leden van de Plenaire Zitting wordt een schatbewaarder aangeduid die de jaarrekening opstelt en het budget begroot voor het volgende jaar. Hiervoor brengt de schatbewaarder zowel de projecten in rekening die worden gestemd in de Plenaire Vergadering, als verplichtingen die toekomen aan de Psychologencommissie. Dit jaar moet onze instantie bijvoorbeeld rekening houden met nieuwe kosten die voortkomen uit een aantal recente wetswijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de conformering aan de GDPR en de samenwerking met de FOD Volksgezondheid voor de toekenning van visa aan klinisch psychologen.

Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Plenaire Zitting [2]. Op basis van dit budget beslist deze vervolgens over het bedrag van de inschrijving voor het komende jaar. Dit bedrag wordt voorgelegd aan onze voogdijminister, die uiteindelijk de finale beslissing neemt.

Terug

Referenties


[1]
 Art. 2 § 3 van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.

[2] Art. 37 § 2 van het Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot bepaling van de voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van beroep, in uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog