Maatregelen voor zelfstandigen

Update op 26/11/2020

Op federaal niveau:

Op regionaal niveau:

Nuttige links

Op federaal niveau

Laatst ontvangen informatie van het kabinet van de Middenstand (26/11)

Psychologen behoren tot de professionals die niet onderworpen zijn aan beperkende maatregelen. Zij hebben in principe geen toegang tot overbruggingsrechten. In januari 2021 zal echter een aangepast overbruggingsrecht in werking treden, zodat degenen die een omzetdaling van ten minste 40% hebben, daarvan kunnen profiteren.

We zullen u informeren zodra we meer weten.

Zes krachtige steunmaatregelen voor zelfstandigen, met aanzienlijk verbeterde overbruggingsrechten (10/11)

De beperkte Ministerraad van deze vrijdag 6 november heeft 38 nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de sectoren die getroffen zijn door de gezondheidsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-crisis. Zes daarvan, voorbereid door de minister van Middenstand en kmo's David Clarinval, zullen rechtstreeks ten goede komen aan de zelfstandigen. Met name de overbruggingsmechanismen, een echte financiële reddingsboei voor zelfstandigen, worden aanzienlijk versterkt.

1. Het dubbele crisis-overbruggingsrecht wordt in december verlengd.

Op 23 oktober werd het crisis-overbruggingsrecht verdubbeld voor de maanden oktober en november. Op voorstel van minister Clarinval heeft de beperkte Ministerraad aanstaande vrijdag ingestemd met een verlenging van deze maatregel voor de maand december.
Tot het einde van het jaar zullen deze maandelijkse vergoedingen dus 2.583,38 euro bedragen voor een alleenstaande zelfstandige en 3.228,20 euro voor een zelfstandige met gezinslast.

Ter herinnering: dit crisis-overbruggingsrecht kan worden aangevraagd door alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun activiteit geheel of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten na een beslissing van een overheidsinstantie (federale overheid, gefedereerde entiteit, gemeente...) in het kader van de COVID-19-crisis. Voorbeeld: de eigenaar van een bar, een discotheek of een restaurant (zelfs als hij take away aanbiedt), een foorkramer, een evenementenorganisator, enz.

Deze verdubbeling van de vergoedingen geldt ook voor actieve zelfstandigen in sectoren die rechtstreeks afhankelijk zijn van sectoren die hun activiteiten hebben moeten staken en die zich bijgevolg ook genoodzaakt zien hun activiteiten te staken. Voorbeeld: een brouwer die alleen bars en cafés bevoorraadt.

Als deze activiteit slechts gedeeltelijk wordt stopgezet, behoudt de zelfstandige toegang tot het enkelvoudige overbruggingsrecht.

De toegang tot het crisis-overbruggingsrecht geldt ook in het geval van aanvullende gewestelijke steun.

2. Versoepeling van de toekenningsvoorwaarden voor het klassieke overbruggingsrecht

Op voorstel van David Clarinval heeft de beperkte Ministerraad ook beslist om tijdelijk de toekenningsvoorwaarden voor het klassieke overbruggingsrecht te versoepelen zodat het nog toegankelijker wordt.

Dit klassieke overbruggingsrecht, ook “overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart” genoemd, laat momenteel toe om een minimuminkomen te verzekeren aan de zelfstandige die, nadat hij moest sluiten, zijn activiteit heropstart met een verlies van minstens 10% van zijn inkomsten of van zijn bestelboek. Maar het geeft ook, al langer, een dekking in geval van faillissement of van stopzetting van de activiteit van de werker.

Ondanks de crisisondersteuning die de laatste maanden werd opgezet, kan de activiteit voor sommigen immers financieel niet rendabel meer zijn. In hun geval blijft de toegang tot het klassieke overbruggingsrecht te complex wegens te strenge toekenningsmodaliteiten die de minister beslist heeft tijdelijk te versoepelen.

Er zijn vier versoepelingen:

 • I. De toekenning van het klassieke overbruggingsrecht is voortaan cumuleerbaar met andere vervangingsinkomsten tot een bepaald plafond. Dit geldt met name voor zelfstandigen die op het moment van hun faillissement of stopzetting van hun activiteit recht hebben op een werkloosheidsuitkering van de RVA of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. 
  Indien de aldus ontvangen bedragen lager zijn dan het overbruggingsrecht (1.291,69 euro voor een alleenstaande, 1.614,10 euro met gezinslast), kunnen zij een aanvulling aanvragen om aan dit niveau te komen.
  Om van deze maatregel te kunnen genieten moet het faillissement of de stopzetting van activiteit plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021. Indien nodig kan deze termijn bij Koninklijk Besluit worden verlengd.
 • II. De toekenning van het klassieke overbruggingsrecht is niet langer beperkt tot 12 of 24 maanden gedurende de loopbaan.
  Dit is bedoeld voor:
  • zelfstandigen die in het verleden al een beroep hebben moeten doen op de faillissementsverzekering of het overbruggingsrecht, en die dus een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht als dit zich in 2020 of 2021 voordoet;
  • zij die in 2020 en 2021 gebruik maken of zullen maken van het overbruggingsrecht bij faillissement en die later in hun loopbaan nog steeds gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht.
 • III. Om toegang te krijgen tot het klassieke overbruggingsrecht, moeten starters nu ten minste twee kwartalen aan sociale bijdragen hebben betaald in plaats van vier. Deze tijdelijke versoepeling is toegankelijk voor alle zelfstandigen die de laatste drie jaar zijn begonnen met hun activiteit. Zoals de organisaties die zelfstandigen vertegenwoordigen wensen, maakt deze hervorming het mogelijk het beginsel van de verzekering te respecteren. Tegelijkertijd biedt ze bescherming tegen mogelijke misbruiken, en dat alles in dienst van degenen die het risico hebben genomen om ondernemer te worden.
  Deze maatregel is van toepassing op faillissementen en stopzettingen van activiteit die plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021. Indien nodig kan deze termijn bij Koninklijk Besluit worden verlengd. 
 • IV. De maanden waarin de zelfstandige het overbruggingsrecht heeft genoten, worden voortaan voor de berekening van zijn pensioen gelijkgesteld met perioden van activiteit. De berekening van het recht op dit laatste zal gebaseerd zijn op het minimuminkomen dat wordt gebruikt voor de berekening van de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep voor het jaar waarin het gelijkgestelde kwartaal zich bevindt.

  Deze tijdelijke maatregel is van toepassing op faillissementen en stopzettingen van activiteit die plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021. Vanaf het vierde kwartaal van 2020 worden de kwartalen gelijkgesteld. Zo zal een zelfstandige die in februari 2021 failliet gaat, voor het 2e, 3en 4e kwartaal van 2021 en voor het 1e kwartaal van 2022 in aanmerking komen voor een pensioengelijkstelling.

3. Een nieuw crisis-overbruggingsrecht in januari 2021

Op voorstel van de minister van Zelfstandigen en kmo's heeft de beperkte Ministerraad zijn principeakkoord gegeven aan de invoering van een nieuw crisis-overbruggingsrecht dat in januari 2021 in werking zal treden.

Het doel van deze hervorming, die David Clarinval in overleg met het Algemeen Beheerscomité van de RSVZ zal uitvoeren, is het ondersteunen van zelfstandigen die een inkomensverlies lijden als gevolg van COVID-19, na een tijdelijke onderbreking van de activiteit of een daling van de omzet.

De twee huidige vormen van overbruggingsrecht - ter ondersteuning van de heropstart en crisis- zullen worden samengevoegd tot één crisis-overbruggingsrecht.

De bedoeling is de praktische problemen die werknemers die door sluitingen worden getroffen, dagelijks ondervinden, beter aan te pakken door hen ook de best mogelijke ondersteuning te bieden en minder ruimte voor interpretatie te laten bij de heropstart van hun activiteiten.

Transparantie, snelheid en eerlijkheid zullen de rode draad vormen.

4. Aanvullend uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage

De beperkte Ministerraad van deze vrijdag heeft ook een extra termijn toegekend voor de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage. Aanvankelijk was de termijn al uitgesteld tot 31 oktober, maar deze werd verlengd tot 31 december 2020.

Aangezien deze maatregel een wetswijziging vereist, heeft David Clarinval de RSVZ inmiddels opdracht gegeven om voor 31 december geen herinnering te sturen naar zelfstandigen die deze bijdrage nog niet hebben betaald. Dit geeft hen een extra adempauze, wat bijzonder welkom is in deze complexe periode.

5. Verlenging van de COVID-19-crisisuitkering bij arbeidsongeschiktheid

Op voorstel van de minister van Zelfstandigen en kmo's heeft de beperkte Ministerraad ook ingestemd met de uitbreiding van de "COVID-19-crisisuitkering bij arbeidsongeschiktheid" voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. De einddatum ervan wordt dus verlengd van 31 december 2020 tot 31 maart 2021.

Deze maatregel maakt een aanvullende crisisuitkering mogelijk voor de periode van arbeidsongeschiktheid tijdens de COVID-periode.

Deze is van kracht sinds maart 2020 en geeft zelfstandigen, die slechts een uitkering van 990,60 euro per maand (tarief samenwonende) krijgt, de mogelijkheid om een toeslag van 301,09 euro te ontvangen van hun ziekenfonds. Deze twee tussenkomsten samen zijn goed voor een bedrag van 1.291,69 euro per maand, wat neerkomt op het enkelvoudig overbruggingsrecht.

Deze vergoeding wordt toegekend:

 • aan de samenwonende zelfstandige zonder familie ten laste waarvan is erkend dat deze vanaf 1 maart 2020 ten minste acht dagen arbeidsongeschikt is;
 • aan de samenwonende zelfstandige zonder familie ten laste, die de toegestane activiteit tijdens zijn arbeidsongeschiktheid gedurende ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen (ten vroegste) vanaf 1 maart 2020 moet staken.

6. Aanzuiveringsplan met behoud van de terugbetaling van ziektekosten

Ten slotte heeft de beperkte Ministerraad ermee ingestemd dat zelfstandigen die in 2020 uitstel van betaling van hun sociale bijdragen hebben gekregen als gevolg van de coronacrisis, in 2021 toegang tot een aanzuiveringsplan kunnen vragen.

Een zelfstandige die een dergelijk uitstel heeft gekregen, kan zijn betalingen voor maximaal één jaar uitstellen (tot 31 maart 2021 voor de bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020, enz.)

In 2021 zullen sommige zelfstandigen dus hun voorlopige bijdragen van 2020 moeten betalen, die van 2021, de uitgestelde bijdragen van 2018 en de regularisatiebijdragen van 2019 die mogelijk in 2021 verschuldigd zijn.

De maatregel die vrijdag is genomen, stelt de werknemers in dit geval in staat om te genieten van een aanzuiveringsplan met een looptijd van een jaar (maximaal 12 termijnen) voor de bijdragen met betrekking tot 2020 waarop de uitstelmaatregel is toegepast. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat zij een vrijstelling van hun bijdragen voor 2020 aanvragen, waardoor hun pensioen later kwetsbaarder zou worden.

In de praktijk zullen de bij dit aanzuiveringsplan betrokken bijdragen 2020 kunnen worden betaald op ten laatste:

 • 31 maart 2022 voor de bijdragen van het 1ekwartaal 2020
 • 30 juni 2022 voor de bijdragen van het 2ekwartaal 2020
 • 30 september 2022 voor de bijdragen van het 3e kwartaal 2020
 • 31 december 2022 voor de bijdragen van het 4e kwartaal 2020.

Als het wordt gevolgd zal dit aanzuiveringsplan niet leiden tot verhogingen wegens laattijdige betaling en er zal geen impact zijn op de gezinsbijslag, de verzekering arbeidsonbekwaamheid, de moederschapsverzekering, de moederschapshulp, de vaderschapsuitkering, het pensioen, enz.

Het heeft ook geen invloed op de terugbetaling van de medische zorg van de zelfstandige. De verplichting om sociale bijdragen te betalen voor het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd– d.w.z. de bijdragen 2020 voor de terugbetalingen in 2022 – zal immers tijdelijk worden opgeschorst.

Terug

20200923 Algemene FAQ NL

Zelfstandigen die ziek geworden zijn tijdens de crisis zullen uitkeringen ontvangen gelijkaardig aan het overbruggingsrecht

De Ministerraad heeft vrijdag het ontwerp van koninklijk besluit van Denis DUCARME goedgekeurd met het oog op de toekenning van een tijdelijke bijkomende uitkering aan sommige zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens de crisis. De beoogde zelfstandigen, die tot op heden slechts een uitkering genoten van 990,60 euro per maand (tarief samenwonenden), zullen zo kunnen genieten van een supplement van hun mutualiteit van 301,09 euro om een totale uitkering te verzekeren van 1.291,69 euro, of het maandelijkse basisbedrag van het overbruggingsrecht. De maatregel zal terugwerkende kracht hebben tot 1 maart. Het budget vrijgemaakt voor deze maatregel bedraagt 6,5 miljoen euro. De betrokken zelfstandigen worden uitgenodigd zich te richten tot hun mutualiteit.

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME : “Veel zelfstandigen werden getroffen door de gevolgen van de coronaviruspandemie. Sommigen onder hen konden, omdat zij in arbeidsongeschiktheid waren, niet genieten van het overbruggingsrecht, terwijl hun activiteit ook getroffen werd door de sanitaire maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad! Ik heb van de Ministerraad kunnen bekomen dat hun ziekte-uitkering verhoogd wordt met 300 euro per maand. Zo zullen zij kunnen genieten van een maandelijkse uitkering van 1.291 euro, of het bedrag van het overbruggingsrecht. Deze maatregel zal ook van toepassing zijn op de zieke zelfstandigen die voor de crisis de toelating hadden gekregen van hun adviserende arts om een deeltijdse zelfstandige activiteit te hervatten die zij ook niet meer konden uitoefenen door de pandemie.”

Sommige zelfstandigen zagen hun activiteit onderbroken worden door de crisis en zijn ziek geworden tijdens deze periode. Andere zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid moesten hun activiteit toegelaten door de adviserende arts dan weer onderbreken door de gevolgen van de pandemie.

In deze twee situaties konden deze zelfstandigen enkel genieten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en niet van het crisis-overbruggingsrecht. Wanneer zij het statuut hadden van “samenwonende”, veroorzaakte dat een groot verschil in termen van bedragen: hun maandelijkse uitkering bedroeg op die manier 990,60 euro, terwijl het basisbedrag van het overbruggingsrecht 1.291,69 euro bedraagt.

Ziekte-uitkeringen verhoogd tot het bedrag van het overbruggingsrecht

De maatregel aangenomen door de Ministerraad vrijdag zal toelaten om het verschil te dekken (301,09 euro op maandbasis) in twee situaties:

 • wanneer de zelfstandige erkend werd als arbeidsongeschikt ten vroegste vanaf 1 maart 2020 en vergoed wordt aan het tarief voor samenwonenden volgens de criteria vastgelegd door de uitkeringsverzekering;
 • wanneer de zelfstandige erkend werd als arbeidsongeschikt (tarief voor samenwonenden) en hij zijn toegelaten activiteit ten vroegste vanaf 1 maart 2020 heeft moeten/moet stopzetten. Het gaat hier om de zelfstandigen die worden vergoed en een activiteit hadden hervat binnen de limieten die samen met de adviserende arts werden vastgelegd.

Deze maatregel heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 en zal van kracht blijven zolang de tijdelijke crisismaatregelen van het overbruggingsrecht van toepassing zullen blijven (met andere woorden, ten minste tot 31 augustus 2020).

Het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen wat betreft deze maatregel is hun mutualiteit.

Het budget dat werd voorzien voor deze maatregel wordt geraamd op 6,5 miljoen euro.

Geactuliseerde algemene FAQ (15/07)

Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)?

De sociale zekerheid van de zelfstandigen doet er alles aan opdat elke zelfstandige getroffen door de Covid-19-crisis terecht kan bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor een reeks steunmaatregelen:

1. U bent zelfstandige in hoofdberoep

Dit is de steun waar u op kan rekenen:

1.1. Sociale bijdragen: vermindering, uitstel of vrijstelling

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
  Mogelijkheid om het bedrag van de kwartaalbijdrage te verlagen tot 717,18 euro, naargelang het verwachte inkomen voor 2020
 • Uitstel met een jaar voor de betaling van de sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
 • Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4
  De vrijstelling betekent dat de pensioenrechten geschorst zijn voor de betrokken kwartalen, behalve bij een aanvraag tot afkoop die gerealiseerd moet worden door de zelfstandige binnen een termijn van vijf jaar.

De sociale verzekeringsfondsen stellen zeer vereenvoudigde formulieren ter beschikking van de zelfstandigen, ook op hun websites, met het oog op een versnelde behandeling door de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ.

1.2. Vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)

1.2.1 Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht, in geval van onderbreking

Een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) wordt toegekend door het sociaal verzekeringsfonds aan de volgende zelfstandigen naargelang het type van onderbreking:

Vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020:

 1. Elke zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 en volgende
  (horeca tot juni, discotheken, massa-evenementen,…)
 2. Elke zelfstandige die zijn activiteit moet beperken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 en volgende.
  (restaurants beperkt tot take away/levering,…)
 3. Elke zelfstandige die een zorgberoep uitoefent en die zijn niet-dringende activiteiten gedurende 7 dagen omwille van Covid-19 onderbreekt (buiten de dringende (para)medische gevallen)
  (kinesisten, tandartsen, specialisten,…).
 4. Elke zelfstandige die zijn activiteit uit eigen beweging gedurende 7 dagen volledig onderbreekt omwille van Covid-19
  (door quarantaine, gebrek aan grondstoffen, verschillende redenen van economische of organisatorische aard verbonden met Covid-19,…)

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020:

1° Elke zelfstandige van wie de activiteit nog steeds uitdrukkelijk beoogd wordt door de sluitingsmaatregelen, blijft in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht in de maanden juli en/of augustus 2020.
(discotheken, massa-evenementen)

2° Elke zelfstandige die hoofdzakelijk afhankelijk is van deze sectoren bedoeld onder 1°, waardoor ook hij nog steeds gedwongen zijn zelfstandige activiteit moet onderbreken. De zelfstandige moet in zijn aanvraag deze afhankelijkheid aantonen.
(zelfstandig geluidstechnicus die hoofdzakelijk voor massa-evenementen werkt)

3° Elke zelfstandige die niet meer uitdrukkelijk beoogd wordt door de sluitingsmaatregelen, maar alsnog gedwongen wordt om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen, kan, in bepaalde gevallen, nog steeds een beroep doen op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht in juli en/of augustus 2020:

 • Dit zal slechts mogelijk zijn, mits het aantonen van een duidelijk oorzakelijk verband tussen de onderbreking en COVID-19 aan de hand van objectieve elementen. Een loutere vermindering van cliënteel, omzet, ... volstaat niet. Het moet gaan om een vermindering die tot gevolg heeft dat heropstarten verlieslatend is en geen leefbaar inkomen kan opleveren
 • OFWEL
 • De zelfstandigen van wie de activiteit afhankelijk is van de sectoren die wel opnieuw mochten opstarten (vanaf mei of later), maar voor wie de opstart zeer traag verloopt. Bijvoorbeeld de leveranciers aan bepaalde sectoren in de detailhandel, de leveranciers aan de horeca, waarbij de omvang van de activiteiten zeer afhankelijk is van de heropstart van deze sectoren.
  De zelfstandige moet objectieve elementen bij zijn aanvraag voegen die deze afhankelijkheid aantonen, alsook de vermindering van de omvang van zijn activiteiten aantonen die een normale heropstart van zijn zelfstandige activiteit verhinderen.

Deze steun is bedoeld voor de zelfstandigen in hoofdberoep, met inbegrip van de starters en de meewerkende echtgenoten.

De aanvragen worden geregistreerd door het sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd formulier beschikbaar, ook op hun websites.

1.2.2. Overbrugginsrecht ter ondersteuning van de heropstart: zonder onderbreking

Een nieuwe vervangingsinkomen van 1.291,69 euro ( 1.614,10 euro) wordt vanaf juni en minstens tot en met augustus toegekend aan de zelfstandigen die voldoen aan twee voorwaarden:

 • Verplicht geweest zijn om hun zelfstandige activiteit gedurende meer dan één kalendermaand te onderbreken omwille van het verbod of de beperkingen van de zelfstandige activiteit zoals bedoeld in de ministeriële besluiten van 23 maart en volgende, en waarvan het verbod en de beperkingen opgeheven zijn sinds 4 mei ( of vanaf een latere datum)
 • Kunnen aantonen voor het tweede kwartaal 2020 dat hun activiteit een daling of vermindering kent van minstens 10% van het omzetcijfer of van de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.

In juni gaat het reeds om bepaalde non-food kleinhandel (met uitzondering van de krantenwinkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra die reeds in april heropend werden), kappers en schoonheidsspecialisten. In juli gaat het onder meer om de horeca en elke zelfstandige activiteit in een sector waarvoor het verbod opgeheven werd in de loop van juni of vanaf 1 juli. En zo verder in augustus.

1.3. Ouderschapsuitkering Covid-19

Een ouderschapsuitkering Covid-19 wordt voorzien in mei, juni, juli en/of augustus voor ouders die zelfstandige in hoofberoep zijn, die hun activiteit verderzetten of hernemen en die ertoe gebracht worden om hun arbeidstijd te verminderen, om te zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking. Deze uitkering is niet cumuleerbaar met het tijdelijke crisis-overbruggingsrecht, aangezien er een activiteit uitgeoefend wordt.

De uitkering bedraagt 532,24 per maand (875 euro in geval van een eenoudergezin).

Om deze ouderschapsuitkering te genieten, kunnen de zelfstandige ouders hun aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds.

2. U bent zelfstandige in bijberoep

2.1. Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden) en uitstel

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
  Mogelijkheid om het bedrag van de kwartaalbijdrage te verlagen in functie van de verwachte inkomsten voor 2020.
  In geval van verwachte inkomsten lager dan 1.548,18 euro, is de zelfstandige in bijberoep geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4.
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.

2.2. De toekenning van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) aan de zelfstandigen in bijberoep

Dit vervangingsinkomen kan, naargelang de voorwaarden nageleefd worden, gevraagd worden vanaf maart tot en met augustus 2020.

De zelfstandige in bijberoep die zijn activiteit door Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types van onderbreking: zie punt 1.2 hierboven) kan, vanaf maart tot en met augustus 2020, genieten van een uitkering overbruggingsrecht onder de volgende bijkomende voorwaarden:

 • Als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 13.993,78 euro (en dus kwartaalbijdragen verschuldigd is van 717,18 euro (zonder kosten) zoals een zelfstandige in hoofdberoep), kijk dan naar punt 1.2 hierboven, met inbegrip van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart in functie van de voorwaarden bedoeld in punt 1.2.2.
 • Als hij in 2020 verplichte bijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen dat zich situeert tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:
  • Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij gezinslast heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
  • Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro in functie van de vervangingsinkomens. Bijvoorbeeld: als er een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen wordt van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).
  • Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.

Eveneens op te merken:

Bepaalde zelfstandigen in bijberoep denken dat zij in 2020 inkomsten zullen hebben die de drempels van 6.996,89 euro of 13.993,78 euro zullen overschrijden, maar kunnen in dit stadium niet genieten van het overbruggingsrecht, ofwel omdat hun inkomsten in 2017 ongewoon laag waren, ofwel omdat zij begin 2017 nog niet actief waren. Zij kunnen dan een aanvraag overbruggingsrecht indienen, volgens het “volledige” (zie punt a) hierboven) of het “gedeeltelijke” geval (zie punt b) hierboven). Deze aanvraag zal on holdgeplaatst moeten worden door het sociaal verzekeringsfonds en zal worden behandeld zodra Financiën de belastbare inkomsten voor 2020 effectief bepaald zal hebben (op het moment van ontvangst van het aanslagbiljet).

3. U bent actieve gepensioneerde zelfstandige

3.1. Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden), uitstel en vrijstelling

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
  Mogelijkheid om het bedrag van de kwartaalbijdrage te verlagen in functie van de verwachte inkomsten voor 2020.
  In geval van verwachte inkomsten lager dan 3.096,36 euro, is de actieve gepensioneerde zelfstandige geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
 • Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1, 2020/2, 2020/3 en 2020/4
  Een vereenvoudigd formulier is beschikbaar bij het sociaal verzekeringsfonds.

3.2. Toekenning van een vervangingsinkomen (gedeeltelijk overbruggingsrecht) voor de zelfstandigen actief na hun pensionering

De zelfstandige actief na zijn pensionering die zijn activiteit door Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types onderbreking : zie punt 1.2 hierboven), kan genieten van een uitkering overbruggingsrecht als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 6.996,89 euro. Dit vervangingsinkomen kan, als de voorwaarden nageleefd worden, gevraagd worden vanaf maart tot en met augustus 2020.

De specifieke voorwaarden van dit overbruggingsrecht zijn de volgende:

 • Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand in geval van gezinslast, 645,85 € in de andere gevallen.
 • Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro voor de vervangingsinkomens. Bijvoorbeeld: in geval van een maandelijks pensioen van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).
 • Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.

Eveneens op te merken:

Bepaalde actieve gepensioneerde zelfstandigen denken dat zij in 2020 inkomsten zullen hebben die de drempel van 6.996,89 euro zullen overschrijden, maar kunnen in dit stadium niet genieten van het overbruggingsrecht, ofwel omdat hun inkomsten in 2017 ongewoon laag waren, ofwel omdat zij begin 2017 nog niet actief waren. Zij kunnen dan het gedeeltelijk overbruggingsrecht aanvragen. Deze aanvraag zal on hold geplaatst moeten worden door het sociaal verzekeringsfonds en zal worden behandeld zodra Financiën de belastbare inkomsten voor 2020 effectief bepaald zal hebben (op het moment van ontvangst van het aanslagbiljet).

Praktische info

Om te genieten van de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van de sociale bijdragen en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen (Groupe S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, L’Entraide, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie).

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u (behalve op vrijdag van 13u tot 16u).
________________________________________

Enkele gegevens van het ministerie van Middenstand over het overbruggingsrecht (15/06)

Voor psychologen geldt nog steeds de 7-daagse onderbrekingsregel (het was niet nodig om te sluiten op basis van het ministerieel besluit Covid-19 preventiemaatregelen). Daarom hebben psychologen in mei en juni nog steeds recht op het overbruggingsrecht zolang hun activiteit nogmaals 7 opeenvolgende kalenderdagen wordt onderbroken ten gevolge van de Covid-19-crisis. Psychologen kunnen tijdens deze 7 dagen enkel met noodgevallen omgaan. Het komt aan de psychologen zelf toe om de dringendheid van hun interventie te bepalen. Het sociaal verzekeringsfonds moet het verzoek aanvaarden als een psycholoog in zijn of haar verzoek vermeldt dat hij of zij ten minste 7 opeenvolgende dagen in juni onderbreekt, maar nog steeds noodsituaties behandelt. Het is niet aan het sociaal verzekeringsfonds om te oordelen over de al dan niet dringendheid van interventies.

Het toestaan van noodgevallen is een administratieve flexibiliteit die niet uitdrukkelijk in de wet staat vermeld.

Vanaf juli zal de 7-dagenregel strenger zijn omdat de zelfstandige aan zijn/haar verzoek objectieve elementen moet toevoegen die het verband tussen de 7-dagenonderbreking en Covid-19 moeten bewijzen (de flexibiliteit voor noodgevallen blijft evenwel gelden).

De zelfstandige die zijn/haar zelfstandige activiteit tijdens de betrokken maand nog minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet onderbreken en die duidelijk kan verantwoorden dat deze onderbreking te wijten is aan de Covid-19-crisis kan nog steeds beroep doen op het overbruggingsrecht. Het gaat om zelfstandigen die actief zijn in sectoren die op grond van de ministeriële besluiten van COVID-19 niet strikt verplicht zijn om te sluiten. Het feitelijke verband tussen de onderbreking enerzijds en de COVID-19-crisis anderzijds moet worden aangetoond aan de hand van objectieve elementen die tonen dat de pandemie en de gevolgen ervan, die een deel van de economie verlammen, het nog steeds onmogelijk maken om de activiteit volledig te hervatten.

Er kan dus rekening worden gehouden met zelfstandigen van wie de rentabiliteit de afgelopen maanden drastisch is verminderd ten gevolge van de COVID-19-crisis en die in juli hun activiteit niet hebben kunnen hervatten op een manier die hen in staat zou stellen om een leefbaar inkomen uit hun activiteit te verwerven. Vanaf juli zal duidelijk moeten worden aangetoond dat het nog steeds niet rendabel is om hun activiteit voort te zetten en dat deze situatie hen dwingt om hun activiteit in juli en eventueel in augustus opnieuw te onderbreken. Het feitelijke verband tussen de onderbreking enerzijds en de COVID-19-crisis anderzijds moet worden aangetoond aan de hand van objectieve elementen, zoals een aanzienlijke daling van de inkomsten, een sterke daling van de activiteit (daling van de reserveringen, daling van de bezettingsgraad, stijging van het aantal annuleringen, enz.), onderbroken leveringen of een daling in verkoop.

Nieuwe maatregelen om de zelfstandigen te ondersteunen (09/06)

 • Het crisis-overbruggingsrecht blijft behouden in juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door de Covid-19-pandemie. De regering zal deze maatregel trouwens tot eind december kunnen verlengen. 
 • De Covid-19-ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige ouders, die al werd toegekend voor de maanden mei en juni, wordt verlengd voor juli en augustus.
 • Tot slot zullen de zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn geworden vanaf maart en diegenen die een activiteit in bijberoep toegelaten door de adviserende arts moesten stoppen, een maandelijkse uitkering van hun mutualiteit ontvangen van ten minste 1.291 euro (tegen 990 tot op heden), zelfs aan het tarief voor samenwonenden. 

1) Een vervangingsinkomen “overbruggingsrecht” in juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit nog niet kunnen hernemen 

Het “overbruggingsrecht” laat zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit stopzetten of onderbreken toe om te genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69€ (1.614,10 € met gezinslast). De regeling, waarvan de voorwaarden versoepeld werden sinds maart op initiatief van minister DUCARME, zou verlengd moeten worden voor juli en augustus. De zelfstandigen in bijberoep en de actieve gepensioneerden van wie het jaarinkomen hoger is dan 6.996,89 euro zullen ook kunnen genieten van een volledige of gedeeltelijke uitkering, in functie van hun situatie. 

2) Verlenging van de Covid-19-ouderschapsuitkering voor de zelfstandigen 

De Covid-19-ouderschapsuitkering, waar minister DUCARME het initiatief voor nam, is gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten in mei en juni hebben voortgezet of hervat, maar die hun activiteit moesten terugschroeven om voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking te zorgen.
Naarmate de grote schoolvakantie nadert, zijn veel zelfstandige ouders niet altijd in staat om oplossingen te vinden voor de opvang van hun kinderen.
In deze gecompliceerde context voor veel ouders die hun activiteit hebben hervat, stelde Denis DUCARME voor om de initiële steunmaatregel voor zelfstandige ouders tijdens de komende zomervakantie te verlengen (juli en augustus).

Als zij hun activiteit voortzetten of hervatten, maar deze activiteit door de Covid-19-crisis voor juli en augustus nog moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking, kunnen zij aanspraak maken op de ouderschapsuitkering. En dit naar het voorbeeld van het Covid-19-ouderschapsverlof beslist voor werknemers.

Deze maatregel voorziet dat de uitkering 532,24 euro bedraagt of, indien de zelfstandige uitsluitend met een of meer kinderen ten laste samenwoont, 875,00 euro. Deze uitkering is bedoeld voor de zelfstandigen die hun activiteiten in juli en augustus voortzetten. Zij kan niet worden gecumuleerd met het vervangingsinkomen "overbruggingsrecht".

3) Uitkeringssupplementen aan het tarief voor samenwonenden voor sommige zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid 

Sommige zelfstandigen zijn in arbeidsongeschiktheid, maar oefenen ook een zelfstandige activiteit uit die stopgezet is sinds maart door Covid-19. In dit geval genieten zij prioritair van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (waarvan het bedrag aan het tarief voor alleenstaanden op maandbasis 990,60 euro bedraagt) en niet van het overbruggingsrecht (waarvan het bedrag van de basisuitkering 1.291,69 € bedraagt).
Een ontwerp van koninklijk besluit zal toelaten het verschil (300,09 euro) te dekken in twee situaties:

 • wanneer de zelfstandige erkend werd als arbeidsongeschikt ten vroegste vanaf 1 maart 2020 en vergoed wordt aan het tarief voor alleenstaanden volgens de criteria vastgelegd door de uitkeringsverzekering 
 • wanneer de zelfstandige erkend werd als arbeidsongeschikt (tarief voor samenwonenden) en hij zijn toegelaten activiteit ten vroegste vanaf 1 maart 2020 heeft moeten/moet stopzetten. 

4) Meer info?

Ter herinnering, voor de aanvragen overbruggingsrecht en het Covid-19-ouderschapsverlof, zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen (Groupe S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, L’Entraide, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie).
Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

Voor de maatregel inzake de uitkeringen, is de mutualiteit het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen.

____________________

Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)?

De sociale zekerheid van de zelfstandigen doet er alles aan opdat elke zelfstandige getroffen door de Covid-19-crisis terecht kan bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor een reeks steunmaatregelen:

1. U bent zelfstandige in hoofdberoep

Dit is de steun waar u op kan rekenen:

1.1. Sociale bijdragen: vermindering, uitstel of vrijstelling

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
  Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen tot 717,18 euro, naargelang het verwachte inkomen voor 2020
 • Uitstel met een jaar voor de betaling van de sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
 • Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  De vrijstelling betekent dat de pensioenrechten geschorst zijn voor de betrokken kwartalen, behalve bij een aanvraag tot afkoop die gerealiseerd moet worden door de zelfstandige binnen een termijn van vijf jaar.

Er staan zeer vereenvoudigde formulieren voor de zelfstandigen op de websites van hun sociale verzekeringsfondsen met het oog op een versnelde behandeling door de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ.

1.2. Vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)

Een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) wordt toegekend door het sociaal verzekeringsfonds aan de zelfstandigen op basis van vier types van impact:

 • Elke zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020
  (gesloten restaurants en cafés, niet-voedingszaken,…)
 • Elke zelfstandige die zijn activiteit moet beperken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020
  (restaurants beperkt tot take away/levering, krantenwinkels (maart),…).
 • Elke zelfstandige die een zorgberoep uitoefent en die zijn niet-dringende activiteiten gedurende 7 dagen onderbreekt (buiten de dringende (para)medische gevallen) (psychologen, kinesisten, tandartsen, specialisten,…).
 • Elke zelfstandige die zijn activiteit uit eigen beweging gedurende 7 dagen volledig onderbreekt
  (door quarantaine, gebrek aan grondstoffen, verschillende redenen van economische of organisatorische aard verbonden met Covid-19,…)

Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart, april, mei en juni 2020. De periode kan verlengd worden indien nodig.

Deze steun is bedoeld voor de zelfstandigen in hoofdberoep, met inbegrip van de starters en de meewerkende echtgenoten.

Het genot gedurende de maand van een ander vervangingsinkomen (ook in een beperkt aantal gevallen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vormt geen obstakel om te genieten van het crisis-overbruggingsrecht. De zelfstandigen in ongeschiktheid die momenteel geen activiteit meer uitoefenen of een beperkte activiteit toegelaten door de adviserende arts, blijven volledig ten laste van de mutualiteit en kunnen dus geen aanspraak maken op het crisis-overbruggingsrecht.

De aanvragen worden geregistreerd door het sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd formulier beschikbaar, ook op hun websites.

De betaling van de financiële uitkeringen voor een maand gebeuren uiterlijk in het begin van de volgende maand.

Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart, april, mei en juni 2020. De periode kan indien nodig worden verlengd.

2. U bent zelfstandige in bijberoep

2.1. Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden) en uitstel

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
  Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
  In geval van verwachte inkomsten lager dan 1.548,18 euro, is de zelfstandige in bijberoep geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.

2.2. De toekenning van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) aan de zelfstandigen in bijberoep

De zelfstandige in bijberoep die zijn activiteit door Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types van onderbreking: zie punt 1.2 hierboven) kan genieten van een uitkering overbruggingsrecht onder de volgende bijkomende voorwaarden:

 • Als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 13.993,78 euro (en dus kwartaalbijdragen verschuldigd is van 717,18 euro (zonder kosten) zoals een zelfstandige hoofdberoep), kijk dan naar punt 1.2 hierboven. Er zijn geen bijkomende voorwaarden.
 • Als hij in 2020 verplichte bijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen dat zich situeert tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:
  • Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij gezinslast heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
  • Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro in functie van de vervangingsinkomens. Bijvoorbeeld: als er een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen wordt van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).

Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.

3. U bent actieve gepensioneerde zelfstandige

3.1. Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden), uitstel en vrijstelling

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020
  Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
  In geval van verwachte inkomsten lager dan 3.096,36 euro, is de actieve gepensioneerde zelfstandige geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
 • Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2

Een vereenvoudigd formulier is beschikbaar bij uw sociaal verzekeringsfonds.

3.2. Toekenning van een vervangingsinkomen (gedeeltelijk overbruggingsrecht) voor de zelfstandigen actief na hun pensionering

De zelfstandige actief na zijn pensionering die zijn activiteit door Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types onderbreking : zie punt 1.2 hierboven), kan genieten van een uitkering overbruggingsrecht als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 6.996,89 euro.

De specifieke voorwaarden van dit overbruggingsrecht zijn de volgende:

 • Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij gezinslast heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
 • Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro voor de vervangingsinkomens. Bijvoorbeeld: in geval van een maandelijks pensioen van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).

Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.

Moratorium op faillissementen aangenomen (13/05) en verlengd tot 17 juni

Een onderneming, een kmo, een zelfstandige, een beoefenaar van een vrij beroep die zijn betalingen niet meer uitvoert en van wie het krediet geschokt is (waarbij de banken geen krediet meer toekennen) gaat failliet. Deze faillietverklaring kan plaatsvinden op vraag van een schuldeiser, op vraag van het parket of op aangifte van het faillissement door het bedrijf zelf. Dan wordt een curator belast met het beheer van de faillissementsgoederen en met het voldoen van de schuldeisers. Bij de afsluiting van het faillissement, gaat de curator over tot de vereffening van de onderneming door het te gelde maken van de activa en de schuldvorderingen ervan te recupereren.

Het besluit beoogt de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Concreet,

 • worden deze ondernemingen beschermd tegen inbeslagnemingen;
 • kunnen zij niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf);
 • kunnen de lopende contracten niet opgezegd worden voor wanbetaling;
 • wordt de debiteur tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen;
 • beslist de ondernemingsrechter of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.

Deze hervorming beoogt niet de ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden. De frauduleuze faillissementen zullen natuurlijk nog steeds vervolgd worden door de parketten. 

Een ouderschapsuitkering COVID-19 voor de zelfstandigen (19/05)

Rekening houdend met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, met name inzake de gefaseerde heropening van de scholen, is er op korte termijn nood aan maatregelen ten gunste van de ouders die werken en die tegelijkertijd moeten zorgen voor de opvang van de kinderen.

Naar het voorbeeld van het ouderschapsverlof Covid-19 toegekend aan de werknemers, moest er een analoge maatregel genomen worden voor de zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit, verdedigd door minister van Zelfstandigen Denis DUCARME en minister van Sociale Zaken Maggie DE BLOCK, is gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit voortzetten of hervatten, maar die hun werkuren moeten terugschroeven om te zorgen voor een of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking.

De uitkering zal 532,24 euro per maand bedragen of 875 euro voor een eenoudergezin. Deze uitkering is gericht op de zelfstandigen die hun activiteiten voorzetten in mei en juni. Zij kan dus niet worden gecumuleerd met het vervangingsinkomen “overbruggingsrecht”.

Om te genieten van dit verlof, kunnen de zelfstandige ouders vanaf volgende week hun aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds (Groupe S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, L’Entraide, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie). Het formulier zal online beschikbaar zijn op de websites van alle sociale verzekeringsfondsen in de loop van volgende week.

Ter herinnering, het RSVZ stelt daarnaast een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid naar aanleiding van de coronaviruspandemie. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

  Op regionaal niveau

  Vlaamse gewest: Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

  Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun.

  Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

  Steunmaatregel

  • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
  • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
  • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

  Evaluatie voor 30 april 2020

  Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen voor 30 april 2020 ook geëvalueerd worden.

  Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft een grote impact, op onze gezondheid, maar ook op onze economie. Heel wat bedrijven en ondernemingen kunnen en mogen blijven werken, maar hebben een sterk omzetverlies. De maatregelen tegen het coronavirus beperken hen ernstig in hun exploitatie. Ook voor hen voorzien we nu in een steunmaatregel. Ze kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen. Die compensatiepremie is van toepassing voor bijvoorbeeld de eventsector, kinesitherapeuten of pralinewinkels.”

  Brusselse hoofdstedelijke regering

  De Brusselse hoofdstedelijke regering is het eens geworden over de manier waarop een steunpremie van 2.000 euro kan worden aangevraagd door zelfstandigen en ondernemingen met niet meer dan vijf VTE’s, die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een sterke terugval van hun activiteit kennen.

  Deze premie zal toegankelijk zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden.

  Concreet wordt de premie afhankelijk gemaakt van:

  • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
  • Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is, voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is en voor verenigingen met een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard en waarvan de financiering afkomstig van de overheid niet meer dan 50% bedraagt.

  Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

  De premieaanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend. Net zoals voor de premie van 4.000 euro zal er alles aan gedaan worden om de administratieve formaliteiten zo eenvoudig mogelijk te houden en de betaling zo snel als het kan uit te voeren.

  Wil je graag op de hoogte blijven van wijzigingen of nieuwe premies, zoals bijvoorbeeld de effectieve datum waarop de steunpremie van 2.000 Euro kan aangevraagd worden, dan kan je je mail toevoegen aan deze mailinglijst.

  Nuttige links


   
  Deel deze pagina