Veelgestelde vragen over de Tuchtprocedure

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 28/05/2021.

De volgende lijst omvat alle vragen die op deze pagina aan bod komen. Klik op een vraag om het antwoord te zien.

 

Wie kan een klacht indienen?

Het merendeel van de klachten wordt ingediend door cliënten of patiënten van psychologen, maar in principe kan iedereen een klacht indienen. Andere mogelijke klagers zijn:

 • een familielid van een cliënt/patiënt,
 • een werkgever,
 • een collega-psycholoog,
 • De Voorzitter van de Psychologencommissie.

Terug

 

Wie is uw contactpersoon tijdens de tuchtprocedure?

De griffier van de disciplinaire raden coördineert de tuchtprocedure. Hij is bovendien diegene die op de hoogte brengt wanneer een klacht tegen u werd ingediend en u informeert over het verdere verloop van de procedure.

Heeft u na het doornemen van de FAQ’s over de Tuchtprocedure nog specifieke vragen ? Dan is de griffier uw eerste aanspreekpunt. U kunt contact met hem opnemen via klacht@compsy.be.  

Wij vragen om uw vragen echter niet door te sturen naar het secretariaat van de Psychologencommissie. Zij kunnen u niet verder helpen.

Terug

 

Uw cliënt dreigt om klacht in te dienen. Kunt u ten rade gaan bij de studiedienst van de Psychologencommissie?

Het komt wel eens voor dat cliënten dreigen klacht in te dienen wanneer er sprake is van een meningsverschil met hun psycholoog. Psychologen die hiermee geconfronteerd worden, nemen soms contact op met de studiedienst van de Psychologencommissie. Zij vragen aan onze medewerkers:

 • Om te beoordelen of zij wel juist hebben gehandeld
 • Wat zij kunnen doen om een Tuchtprocedure te vermijden
 • Om contact op te nemen met de cliënt om zo de gemoederen te doen bedaren.

De studiedienst kan zich er niet over uitspreken of u uw code en andere wetgeving hebt gerespecteerd. Zij kunnen immers geen standpunt innemen over concrete situaties. Binnen de Psychologencommissie is dan ook alleen de Tuchtraad bevoegd om te beoordelen of een deontologische fout werd gemaakt, nadat een Tuchtprocedure werd opgestart. Vanuit deze optiek vragen we u ook om uw versie van de feiten alleen aan de griffier over te maken op het moment dat deze u daar specifiek om vraagt.

De deontologische dienst komt bovendien niet tussen in conflictsituaties tussen een cliënt en zijn/haar psycholoog. Indien het moeilijk is om zelf in dialoog te gaan met de cliënt, kunt u wel steeds voorstellen om een bemiddelingstraject op te starten. Voor meer informatie hierover kunt u uw cliënt verwijzen naar de volgende pagina op onze website: https://www.compsy.be/bemiddeling.

Wenst u bijkomende ondersteuning in het omgaan met uw cliënt? Wenst u met iemand te bespreken wat er precies is gebeurd? Dan raden wij u aan om zich te richten tot uw beroepsvereniging of collega’s.

Terug

 

Bekijkt de tuchtraad al tijdens de ontvankelijkheidsbeoordeling of u mogelijk een deontologische fout heeft gemaakt?

De Tuchtraad gaat op dit moment alleen na of de ingediende klacht voldoet aan de volgende criteria (niets meer, niet minder):

 • De klacht handelt over een erkend psycholoog
 • De feiten vonden plaats na 26 mei 2014
 • De klacht handelt over uw beroepsmatig handelen of over feiten die daarop weerslag kunnen hebben

In dit stadium neemt de Tuchtraad dus geen standpunt in over de grond van de klacht. Dit betekent dat zij dus nog niet beoordelen of u mogelijk een deontologische fout hebt gemaakt. De Tuchtraad kan zich hier ook alleen over uitspreken indien u de kans hebt gekregen om ook uw kant van het verhaal te brengen. U hebt immers het recht om uzelf te verdedigen. Hiertoe krijgt u uitgebreid de gelegenheid tijdens stap 3 en 4 van de Tuchtprocedure.

Alle ingediende klachten worden dus op dezelfde manier behandeld, ongeacht hun ernst.

Terug

 

Wordt u geïnformeerd over de klacht indien deze niet ontvankelijk is?

Normaal gezien wordt u hiervan niet op de hoogte gebracht.

Terug

 

Mag u het dossier inkijken?

Het is uiteraard belangrijk om te weten welke feiten u precies ten laste worden gelegd. Daarom wordt u via aangetekende brief ingelicht over de mogelijkheid om het dossier in te kijken op het kantoor van de Psychologencommissie. Een inzage is wel alleen mogelijk na afspraak en in aanwezigheid van de griffier. Is het voor u te moeilijk om het dossier persoonlijk te komen inkijken en wilt u zich niet laten vertegenwoordigen (cf. infra)? Dan kunt u aan de griffier ook vragen om een kopie per post of per mail op te sturen.

Inzagerecht en de vertrouwenspersoon

U hebt ook steeds het recht om u tijdens de inzage in persoon (op het kantoor van de Psychologencommissie), te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Deze laatste kan de inzage ook in uw plaats uitoefenen, op voorwaarde dat deze dan een schriftelijk mandaat kan voorleggen. De template voor dit mandaat hiervoor ontvangt u als bijlage bij de aangetekende brief. Indien uw vertrouwenspersoon een advocaat is, is deze niet verplicht om over een schriftelijk mandaat te beschikken wanneer deze in uw plaats het dossier komt inkijken.

Wie kunt u aanduiden als vertrouwenspersoon?

Hieraan zijn geen beperkingen verbonden. U kiest zelf of u een vertrouwenspersoon wenst aan te duiden en dit kan iedereen zijn die u maar zelf wilt: vb. een familielid, een collega, uw werkgever, de vertegenwoordiger van uw beroepsvereniging. U kunt ook een advocaat aanduiden om u bij te staan of u te laten vertegenwoordigen. Een advocaat dient in tegenstelling tot andere vertrouwenspersonen niet over een schriftelijk mandaat te beschikken in geval van vertegenwoordiging.

Een kopie van het dossier

Als u dit wenst, kunt u (of uw vertrouwenspersoon) tijdens de inzage om een kopie van het dossier vragen.

Terug

 

Wat neemt u best op in uw schriftelijke verdediging?

Dit bepaalt u volledig zelf. U mag dus ook verslagen en andere documenten doorsturen indien deze volgens u relevant zijn voor de beoordeling van uw zaak. Het gaat hier dus om een uitzondering op het beroepsgeheim, bedoeld om u te kunnen verdedigen tegen de klachten die u ten laste worden gelegd. U beperkt zich uiteraard wel tot informatie die relevant is voor uw verdediging en u weidt niet uit over feiten die niets met de zaak te maken hebben.

Terug

 

Worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de klager?

Neen, uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan de klager.

Terug

 

Wie behandelt uw zaak?

U wordt op voorhand steeds geïnformeerd over de samenstelling van de Tuchtraad. Deze bestaat normaliter uit de effectieve Voorzitter (een advocaat) en de drie effectieve leden (psychologen). Indien de Voorzitter of één van de leden verhinderd is, wordt één van de plaatsvervangers opgeroepen. Kunnen door omstandigheden slechts twee leden aanwezig zijn? Dan vormt dit echter geen probleem. Om rechtsgeldig te kunnen zetelen zijn twee leden immers voldoende.

Op de zitting is ook steeds de griffier aanwezig. Deze noteert het verloop van de zitting en de uitspraken, maar neemt niet deel aan de debatten.

>> klik hier voor de volledige samenstelling van de Tuchtraad.

Terug

 

Kunt u zich verzetten tegen de samenstelling van de Raad?

Dit kan indien er een reden bestaat tot wraking. Wraking betekent dat u de objectiviteit en onpartijdigheid van de Voorzitter of één van de leden in twijfel trek.

Niet eender welke reden is voldoende om de Voorzitter of een lid van de Raad te wraken. U moet hiervoor rekening houden met de regels in artikels 828 en 830 en 833 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze wetsartikels sommen de verschillende situaties op waarin:

 • De voorzitter of een lid van de Tuchtraad niet in staat is om op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen
 • De voorzitter of een lid van de Tuchtraad ten opzichte van de betrokken partijen of derden de indruk wekt dat hij niet kan oordelen met de nodige sereniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Indien één van deze gevallen opgaat, moet de Voorzitter of het lid zichzelf wraken of kunt u vragen dat hij zich terugtrekt uit de procedure. Dit heeft als gevolg in dat hij niet mag optreden bij de behandeling van de zaak en zich moet laten vervangen.

Bestaat er volgens u een reden tot wraking? Dan moet u dit aan de griffier melden vóór de aanvang van de hoorzitting, tenzij de reden van wraking uiteraard later is ontstaan (art. 833 gerechtelijk wetboek).

Terug

 

Kunt u iemand meenemen naar de hoorzitting?

U hebt steeds het recht, maar niet de verplichting, om u te laten bijstaan tijdens de hoorzitting door een advocaat of een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwensfiguur kan bijvoorbeeld uw werkgever, een vertegenwoordiger van uw beroepsvereniging, een familielid of een collega zijn. U mag ook steeds een tolk meenemen indien u de taal van de kamer onvoldoende meester bent.

Terug

 

Bent u verplicht om naar de hoorzitting te komen?

U bent niet verplicht om op de hoorzitting aanwezig te zijn. Deze afweging maakt u zelf. Indien de Tuchtraad uw aanwezigheid nodig acht, heeft zij wel nog de mogelijkheid om uw persoonlijke verschijning te bevelen.

U kunt ook een advocaat of vertrouwenspersoon aanduiden die in uw plaats komt (u laat zich dan vertegenwoordigen). Deze vertrouwenspersoon zal wel steeds moeten beschikken over een schriftelijk mandaat. De template hiervoor ontvangt u als bijlage bij uw oproepingsbrief. Voor advocaten geldt deze verplichting echter niet.

Let wel, indien u:

 • De tuchtraad geen schriftelijke verdediging hebt bezorgd,
 • niet op de zitting bent verschenen,
 • én u niet hebt laten vertegenwoordigen,

Dan kan de Tuchtraad een beslissing bij verstek uitspreken, op basis van de ingediende klacht. Tegen deze beslissing kunt u wel nog verzet aantekenen, en dit tot 1 maand na de ontvangst van de beslissing. In dit geval zal u opnieuw worden opgeroepen voor een hoorzitting. Indien u dan opnieuw verstek laat gaan, dan hebt u niet meer de mogelijkheid om opnieuw verzet aan te tekenen.

Het kan uiteraard ook voorkomen dat de Tuchtraad u uitnodigt voor een nieuwe zitting indien ze nog openstaande vragen heeft of over onvoldoende elementen beschikt om een beslissing te kunnen nemen. 

Terug

 

Is het aangeraden om u te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat?

Op deze vraag kan de Psychologencommissie niet antwoorden. Deze afweging dient u zelf te maken in functie van de klacht die u ten laste wordt gelegd. U kunt eventueel bij uw beroepsvereniging te rade gaan voor raad en ondersteuning.

Terug

 

Hoe vindt u een advocaat die u kan bijstaan of vertegenwoordigen in de tuchtprocedure?

De Psychologencommissie heeft geen overzicht van raadsheren die gespecialiseerd zijn in Tuchtrecht voor psychologen. U kunt een advocaat opzoeken via de zoekfunctie van de Orde van Vlaamse Balies >> klik hier

Terug

 

Legt de klager ook een getuigenis af tijdens de hoorzitting?

De Tuchtraad heeft steeds de mogelijkheid om

 • de klager,
 • getuigen,
 • experten,

op te roepen voor een getuigenis of toelichting. De raad is hier echter niet toe verplicht en beoordeelt de noodzaak hiervan geval per geval.

Deze personen kunnen alleen worden gehoord in uw aanwezigheid of die van uw vertegenwoordiger. De Tuchtraad mag hier enkel van afwijken indien u zelf verstek laat gaan voor de zitting. In dit geval zal dan wel een schriftelijke neerslag van de getuigenis worden opgenomen in het dossier.

Terug

 

Is de zitting openbaar?

De zittingen van de Tuchtraad zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk, tenzij

 • de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede zeden;
 • de bescherming van het privéleven of het beroepsgeheim zich verzet tegen de openbaarheid;
 • u duidelijk en vrijwillig ervan afziet dat de zitting openbaar plaatsvindt (u stemt er dus mee in dat de zitting achter gesloten deuren mag plaatsvinden).

De beraadslagingen van de Tuchtraad gebeuren wel steeds achter gesloten deuren.

Terug

 

Is het mogelijk dat u voor een tweede hoorzitting wordt opgeroepen?

Ja, dit kan voorvallen. Soms heeft de Tuchtraad na de eerste zitting nog openstaande vragen of hebben ze nog onvoldoende bewijselementen om een beslissing te kunnen nemen. In dit geval ontvangt u een nieuwe oproeping via aangetekende brief.

Terug

 

Wat met uw beroepsgeheim?

Opdat u alle kansen heeft om uzelf te verdedigen, geldt voor de tuchtprocedure een uitzondering op uw beroepsgeheim. Dit betekent dat u informatie die u normaliter moet geheimhouden (vb. vertrouwelijke mededelingen van de cliënt, verslagen, mails,...) mag openbaren in bijvoorbeeld uw schriftelijke verdediging of tijdens de hoorzitting. U beperkt zich daarbij wel tot informatie die relevant is voor uw verdediging en u weidt niet uit over feiten die niets met de zaak te maken hebben.

Terug

 

Hoelang na de hoorzitting wordt u op de hoogte gebracht van de uitspraak?

De Tuchtraad komt in principe 1 keer per maand samen, behalve tijdens het gerechtelijk verlof.

Na de hoorzitting houdt de Tuchtraad beraad over uw dossier. Komt de raad tot een oordeel? Dan wordt deze beslissing schriftelijk opgetekend en ondertekend door de leden en de Voorzitter tijdens hun volgende bijeenkomst. Na de ondertekening volgt dan de officiële uitspraak die volgens de wet steeds tijdens een publieke zitting moet plaatsvinden (voor de uitzonderingen op dit principe, zie Gebeurt de uitspraak altijd in openbare zitting?). Vervolgens wordt u binnen de 15 dagen op de hoogte gesteld van het vonnis via aangetekende brief. Al deze stappen in beschouwing genomen, ontvangt u de uitspraak dus ten vroegste een maand na de hoorzitting.

Het komt ook voor dat de Tuchtraad geen beslissing kan nemen op basis van uw getuigenis en de aangeleverde bewijsstukken. In een dergelijk geval, en indien de Raad dit nodig acht, worden getuigen opgeroepen of wordt gevraagd om bijkomende informatie aan te leveren. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht of reeds tijdens de zitting waarop u moet verschijnen. Vervolgens wordt u opgeroepen voor een nieuwe zitting. 

Terug

 

Gebeurt de uitspraak altijd in openbare zitting?

Ja, de uitspraken van de Tuchtraad en de Raad van beroep worden steeds in openbare zitting gedaan.

Terug

 

Kunt u in beroep gaan tegen de beslissing van de Tuchtraad?

Indien u niet akkoord gaat met de genomen beslissing hebt u tot 1 maand na ontvangst van de uitspraak de tijd om beroep aan te tekenen. Dit verzoek richt u tot de griffier die het tuchtdossier vervolgens overmaakt aan de Raad van Beroep. De uitspraak van de Tuchtraad wordt geschorst zolang de beroepsprocedure loopt. Een schorsing betekent dat de uitgesproken sanctie voorlopig niet wordt uitgevoerd.

Terug

 

Wat indien u niet naar de hoorzitting bent gekomen: mag de tuchtraad dan een uitspraak doen?

Indien u niet op de hoorzitting bent verschenen, zijn er in principe twee mogelijke situaties:

SITUATIE 1

U bent niet op de hoorzitting verschenen

EN

U hebt de tuchtraad geen schriftelijke verdediging bezorgd

EN

U hebt zich niet laten vertegenwoordigen tijdens de zitting

Dan kan de Tuchtraad wettelijk gezien een beslissing bij verstek uitspreken op basis van de ingediende klacht. Dit betekent dat zij een beslissing mag nemen zonder uw kant van het verhaal te hebben gehoord. Tegen deze beslissing kunt u wel nog verzet aantekenen, en dit tot 1 maand na de ontvangst van de beslissing. In dit geval zal u opnieuw worden opgeroepen voor een hoorzitting. Als u dan echter opnieuw verstek laat gaan, dan hebt u niet meer de mogelijkheid om opnieuw verzet aan te tekenen. De beslissing van de Tuchtraad staat dan vast. U behoudt wel de mogelijkheid om een beroepsprocedure op te starten tot 1 maand na ontvangst van de uitspraak. Dit verzoek tot beroep richt u tot de griffier die het Tuchtdossier vervolgens overmaakt aan de Raad van Beroep. De uitspraak van de Tuchtraad wordt geschorst zolang de beroepsprocedure loopt.

SITUATIE 2

U bent niet op de hoorzitting verschenen.

EN

U hebt de tuchtraad wel een schriftelijke verdediging bezorgd.

EN/OF

U hebt zich laten vertegenwoordigen tijdens de zitting.

In bovenstaand geval kunt u geen verzet aantekenen tegen de beslissing van de Tuchtraad. Tot 1 maand na ontvangst van de beslissing kunt u wel nog een beroepsprocedure opstarten. Dit verzoek richt u tot de griffier die het Tuchtdossier vervolgens overmaakt aan de Raad van Beroep. De uitspraak van de Tuchtraad wordt geschorst zolang de beroepsprocedure loopt.

Terug


 
Deel deze pagina