Het verloop van de Tuchtprocedure

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 23/12/2019.

U kreeg bericht van de Tuchtraad dat iemand een klacht tegen u heeft ingediend. Wat betekent dit en waaraan kunt u zich verwachten?

Hieronder overlopen wij stapsgewijs het verloop van de Tuchtprocedure. Elke stap wordt afgesloten met een overzicht van de meest gestelde vragen. Wenst u de tuchtprocedure in detail door te nemen? Dan kunt u hier het Reglement van Inwendige Orde van de Disciplinaire Raden consulteren.

STAP 1. Een klacht wordt ingediend

De griffier ontvangt de klacht en bezorgt deze aan de Voorzitter en de leden van de Tuchtraad. 

FAQ

 

STAP 2. De Tuchtraad bepaalt de ontvankelijkheid van de klacht

Op hun eerstvolgende zitting spreekt de Tuchtraad zich uit over de ontvankelijkheid van de klacht. Alleen klachten die aan de volgende drie voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk voor een tuchtprocedure:

  • De klacht betreft een psycholoog ingeschreven op de lijst;
  • De feiten waarop de klacht betrekking heeft, vonden plaats vanaf 26 mei 2014 (de datum waarop de deontologische code in werking is getreden);
  • De klacht handelt over het beroepsmatig handelen van de psycholoog, of over feiten uit zijn privéleven die daarop weerslag kunnen hebben.

Indien de klacht niet aan deze drie voorwaarden voldoet, dan kan deze niet behandeld worden. In dat geval brengt de griffier de klager op de hoogte dat zijn klacht niet in aanmerking komt voor een tuchtprocedure.

Voldoet de klacht wel aan deze voorwaarden? Dan wordt een tuchtprocedure opgestart.

FAQ

Terug

 

STAP 3. U wordt op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt de kans om u te verdedigen

Is de klacht ontvankelijk? Dan wordt de klager hiervan ingelicht en krijgt hij nog de kans om zijn klacht met bijkomende gegevens te vervolledigen. In een volgende stap wordt u op de hoogte gebracht via een aangetekende brief. In deze brief krijgt u meer informatie over het verdere verloop van de Tuchtprocedure. U wordt ook gevraagd om een schriftelijke neerslag van uw verdediging aan de Tuchtraad te bezorgen. 

FAQ

Terug

 

STAP 4. U wordt uitgenodigd voor een hoorzitting

Nadat de tuchtraad de klacht en uw schriftelijke verdediging heeft doorgenomen, roepen zij u op voor een hoorzitting. Deze oproeping ontvangt u per aangetekende brief ten minste 30 dagen vA3A3r de datum van de zitting.

FAQ

Terug

 

STAP 5. De Tuchtraad neemt een beslissing

Op basis van alle verzamelde elementen oordeelt de Tuchtraad of u al dan niet een deontologische fout heeft gemaakt. Deze beslissing wordt steeds genomen bij meerderheid van de stemmen. Wanneer de Tuchtraad geen meerderheid bekomt, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. U ontvangt de beslissing van de Tuchtraad via aangetekende brief binnen 15 dagen na uitspraak.

Heeft de Tuchtraad besloten dat u de deontologische code niet hebt overtreden? Dan laat ze de klacht vallen zonder gevolg.

Indien ze besluit dat u wel een deontologische fout hebt gemaakt, dan kunnen zij een sanctie opleggen. Deze sancties zijn bij wet vastgelegd en beperken zich tot:

  • een waarschuwing
  • een schorsing: het verbod om de titel van psycholoog in België te dragen gedurende maximum 24 maanden. De psycholoog wordt dan tijdelijk geschrapt van de lijst van psychologen.
  • een schrapping van de lijst van psychologen: het definitieve verbod om de titel van psycholoog nog langer te dragen in België. U wordt dan definitief geschrapt van de lijst van psychologen. U kan ten vroegste vijf jaar na de uitspraak een aanvraag tot eerherstel indienen bij de Tuchtraad. Dit eerherstel wordt slechts toegekend indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen.

FAQ

Terug


 
Deel deze pagina